Warunki korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA 

 Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) mają zastosowanie do korzystania z tej Witryny. Każdy zakup jakichkolwiek produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem tej Witryny podlega Warunkom zakupu („Warunki zakupu”) na odpowiedniej stronie internetowej Spółki, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Ponadto korzystanie z tej Witryny podlega Polityce prywatności, która jest włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

W całej Witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do hauteify.store . Firma oferuje tę Stronę, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w tej Witrynie, Tobie, użytkownikowi, pod warunkiem akceptacji przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie z tej Witryny oznacza zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie chcesz być związany niniejszymi Warunkami użytkowania, nie korzystaj z tej Strony.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, WRAZ Z INFORMACJĄ O PRYWATNOŚCI ORAZ INNYMI POLITYKAMI LUB UMOWAMI, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA, PRZED KORZYSTANIEM Z WITRYNY. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, W TYM M.in. UMOWĘ O ARBITRAŻ ORAZ ZRZECZENIE SIĘ OD POZWÓW ZBIOROWYCH OPISANE W SEKCJI ROZSTRZYGANIA SPORÓW PONIŻEJ.

Integralność danych

Oświadczasz, że wszystkie informacje, dane i inne materiały, które udostępniasz na tej Stronie lub Spółce w jakikolwiek inny sposób są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawienie informacji podanych na tej Stronie, stosownie do potrzeb.

Informacja o ochronie prywatności

Kopia Informacji o ochronie prywatności, która ma zastosowanie do gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i innego przetwarzania danych osobowych w tej Witrynie, znajduje się pod adresem http://www. hauteify.store . Wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie w inny sposób wszelkich danych osobowych, które o Tobie uzyskamy (za pośrednictwem tej Witryny, poczty elektronicznej, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób) zgodnie z warunkami Polityki prywatności.

Dostęp do licencji i witryny

Cała zawartość dostępna za pośrednictwem tej Strony (w tym między innymi tekst, projekt, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy audio, pliki do pobrania, interfejsy, kod i oprogramowanie, a także ich wybór i układ) są wyłączną własnością i stanowi własność Spółki, jej licencjodawców lub dostawców treści i jest chroniona prawem autorskim, prawem do znaków towarowych i innymi obowiązującymi przepisami.

Firma udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp do tej Strony i korzystanie z niej do celów osobistych. O ile nie wskazano inaczej, możesz uzyskiwać dostęp, kopiować, pobierać i drukować zawartość dostępną w tej Witrynie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że nie zmodyfikujesz ani nie usuniesz żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych informacjach o prawach własności pojawiających się w treści . Firma lub jej licencjodawcy lub dostawcy treści zachowują pełny i kompletny tytuł do treści dostępnych w Witrynie, w tym wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej, i udostępniają te treści użytkownikowi na podstawie licencji, którą można odwołać w dowolnym momencie według wyłącznego uznania Spółki. Firma surowo zabrania jakiegokolwiek innego wykorzystania jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Witryny, w tym między innymi:

 • jakiekolwiek pobieranie, kopiowanie lub inne wykorzystanie treści lub Witryny w celach konkurencyjnych wobec Spółki lub na rzecz innego dostawcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 • jakiekolwiek buforowanie, nieautoryzowane łącze do Witryny lub kadrowanie jakiejkolwiek treści dostępnej w Witrynie;
 • wszelkie modyfikacje, dystrybucja, transmisja, wykonanie, nadawanie, publikacja, przesyłanie, licencjonowanie, inżynieria wsteczna, przekazywanie lub sprzedaż lub tworzenie dzieł pochodnych jakichkolwiek treści, produktów lub usług uzyskanych z Witryny, do których nie masz prawa udostępnić (np. własność intelektualna innej strony);
 • jakiekolwiek przesyłanie, publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy programowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu zakłócanie, niszczenie lub ograniczanie funkcjonalności dowolnego komputera;
 • używanie jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania przeznaczonego do potajemnego przechwytywania lub uzyskiwania w inny sposób jakichkolwiek informacji (takich jak dane systemowe lub dane osobowe) z Witryny (w tym między innymi korzystanie z jakichkolwiek technik „scrapingu” lub innych technik eksploracji danych, robotów lub podobnych danych narzędzia do zbierania i wydobywania); Lub
 • jakiekolwiek działanie, które nakłada lub może nałożyć (według wyłącznego uznania Spółki) nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Spółki lub spowodować uszkodzenie lub zakłócenie prawidłowego funkcjonowania naszej infrastruktury.

Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do Witryny, a dostęp ten może wiązać się z opłatami stron trzecich (takimi jak opłaty za korzystanie z Internetu przez dostawcę usług internetowych lub opłaty za czas antenowy). Ponadto musisz zapewnić cały sprzęt niezbędny do uzyskania dostępu do Strony i jesteś za niego odpowiedzialny. Nie możesz ominąć żadnych środków wdrożonych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do tej Strony. Jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do Witryny przez Ciebie (w tym każdy taki dostęp lub użycie, które w jakikolwiek sposób wiąże się z kontem, które możesz założyć w Witrynie lub jakimkolwiek urządzeniem, którego możesz użyć do uzyskania dostępu do Witryny) spowoduje wygaśnięcie pozwolenia lub licencji przyznanej Ci przez Firma.

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania rejestracji dowolnej osoby w tej Witrynie, usunięcia dowolnej osoby z tej Witryny i zakazania jakiejkolwiek osobie korzystania z tej Witryny z dowolnego powodu, a także do ograniczenia lub zakończenia dostępu do Witryny lub korzystania z niej w dowolnym momencie czas bez uprzedzenia. Spółka nie gwarantuje ani nie oświadcza, że ​​korzystanie z treści dostępnych w tej Witrynie nie naruszy praw osób trzecich niezwiązanych ze Spółką. Zakończenie dostępu lub użytkowania nie zrzeknie się ani nie wpłynie na żadne inne prawa lub ulgi, do których Spółka może być uprawniona na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

Treści, które przesyłasz

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści, które można przesłać za pośrednictwem Witryny, w tym za legalność, wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie wszelkich takich treści. Nie możesz przesyłać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób publikować za pośrednictwem tej Strony żadnych treści, które są poufne, zastrzeżone, naruszają prawa do prywatności lub reklamy, naruszają prawa własności intelektualnej, są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, fałszywe, oszukańcze, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, wulgarne, wulgarne, obelżywe, napastliwe, nienawistne, rasistowskie, etniczne lub w inny sposób niewłaściwe, w tym między innymi treści zachęcające do zachowań stanowiących przestępstwo, naruszające prawa którejkolwiek ze stron lub w inny sposób powodujące odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail lub innych informacji identyfikujących, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek treści.

W odniesieniu do wszelkich treści, które przesyłasz, publikujesz, przesyłasz, publikujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Witryny (innych niż dane osobowe, które są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności, udzielasz Spółce wieczystego, nieodwołalnego, bezterminowego, ogólnoświatowego , zbywalną, bezpłatną i niewyłączną licencję na używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych i udzielanie sublicencji na takie treści lub jakąkolwiek ich część w jakichkolwiek mediach. Żadna taka treść nie będzie traktowana jako Niniejszym oświadczasz, gwarantujesz i oświadczasz, że: (i) wszelkie dostarczane przez Ciebie treści nie obejmują niczego (w tym między innymi tekstu, obrazów, muzyki lub wideo), do czego nie masz pełnego prawa do przyznania takich licencję dla Spółki oraz (ii) Firma może swobodnie korzystać ze swoich praw do i/lub wdrażać Twoje treści, jeśli sobie tego życzy, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia lub licencji od jakiejkolwiek strony trzeciej i bez odniesienia do Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby. 

Spinki do mankietów

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn lub zasobów obsługiwanych przez osoby trzecie niezwiązane z Firmą. Linki te są udostępniane dla wygody użytkownika i jako dodatkowa możliwość dostępu do informacji w nich zawartych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach lub zasobach. Umieszczenia łączy do innych witryn lub zasobów nie należy postrzegać jako aprobaty treści powiązanych witryn lub zasobów. W przypadku korzystania z witryn lub zasobów, do których prowadzą linki, mogą obowiązywać inne warunki i zasady ochrony prywatności. Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody, straty lub zobowiązania spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, produktach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich powiązanych witryna lub zasób.

WYŁĄCZENIA

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE INACZNIE W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG LUB WARUNKACH ZAKUPU ORAZ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ZOBOWIĄZAŃ ANI GWARANCJI I NIE OFERUJE ŻADNYCH INNYCH WARUNKÓW, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH WSZELKIE KWESTIE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYCIA LUB CELU LUB NIENARUSZANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI NA STRONIE LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAKUPIONYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYN FIRMY, A TAKŻE DOROZUMIANE GWARANCJE Z KURSU WYKONANIA LUB PRZEBIEGU TRANSAKCJI.

KORZYSTASZ Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. STRONA ORAZ MATERIAŁY, INFORMACJE, USŁUGI I PRODUKTY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. ZASTRZEGAMY PRAWO DO OGRANICZENIA LUB ZAKOŃCZENIA UŻYTKOWNIKA DOSTĘPU DO STRONY LUB DOWOLNEJ FUNKCJI LUB JEJ CZĘŚCI W DOWOLNYM CZĘŚCI. FIRMA WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, ŻE DOSTĘP DO STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW; ŻE STRONA BĘDZIE BEZPIECZNA; ŻE STRONA LUB SERWER UDOSTĘPNIAJĄCY STRONĘ BĘDZIE WOLNY OD WIRUSÓW; LUB ŻE INFORMACJE NA STRONIE BĘDĄ PRAWIDŁOWE, DOKŁADNE, ODPOWIEDNIE, PRZYDATNE, AKTUALNE, NIEZAWODNE LUB W INNY SPOSÓB KOMPLETNE. JEŚLI POBIERZCIE JAKĄKOLWIEK TREŚĆ Z TEJ WITRYNY, ROBICIE TO NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO. BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTERA LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z POBRANIA TAKICH TREŚCI. ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY NIE STANOWIĄ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY, KOMUNIKACJĘ ZE STRONAMI TRZECIMI ORAZ ZAKUP I KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH W WITRYNACH FIRMY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE WYSYŁASZ LUB OTRZYMASZ PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY, MOGĄ NIE BYĆ BEZPIECZNE I MOGĄ BYĆ PRZECHWYTANE PRZEZ NIEUPOWAŻNIONE STRONY. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO I ŻE STRONA JEST DOSTĘPNA BEZPŁATNIE. UZNAJĄC TO, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO (W TYM M.in. PRAWO OCHRONY KONSUMENTÓW), ANI FIRMA ANI JEJ LICENCJODAWCY, DOSTAWCY ANI DOSTAWCY TREŚCI STRON TRZECICH („STRONY FIRMY”) NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z (1) TĄ WITRYNĄ LUB DOWOLNĄ INNĄ WITRYNĄ LUB ZASOBEM, DO KTÓREGO DOSTĘP SIĘ PRZEZ LINK Z TEJ WITRYNY; (2) WSZELKIE DZIAŁANIA, KTÓRE PODEJMUJEMY LUB NIE PODEJMUJEMY W WYNIKU KOMUNIKACJI WYSYŁANYCH DO NAS; (3) WSZELKIE PRODUKTY LUB USŁUGI UDOSTĘPNIONE LUB ZAKUPIONE ZA POŚREDNICTWEM STRON FIRMY, W TYM WSZELKIE SZKODY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK KORZYSTANIA Z TAKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT); (4) JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG REKLAMOWANYCH W STRONY LUB UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM; (5) MODYFIKACJA, USUWANIE LUB USUWANIE JAKICHKOLWIEK TREŚCI PRZESŁANYCH LUB ZAPISANYCH W WITRYNIE; LUB (6) JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE STRONY W OPARCIU O UMOWĘ, DELIKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚCIŚLNĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI STRONY FIRMY ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA JEST OCENA DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI JAKICHKOLWIEK OPINII, PORADY LUB INNYCH TREŚCI DOSTĘPNYCH W WITRYNIE LUB UZYSKANYCH Z POWIĄZANEJ WITRYNY LUB ZASOBÓW. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE BEZ OGRANICZEŃ DO WSZELKICH SZKÓD LUB OBRAŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEWŁAŚCIWOŚCI, BŁĘDU, POMINIĘCIA, PRZERWY, USUNIĘCIA, WADY, OPÓŹNIENIA DZIAŁANIA LUB TRANSMISJI, WIRUSA KOMPUTEROWEGO, USZKODZENIA PLIKÓW, AWARII LINII KOMUNIKACYJNEJ, AWARII SIECI LUB SYSTEMU UTRATA ZYSKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE, NIEUPRAWNIONY DOSTĘP, ZMIANA, UTRATA LUB WYKORZYSTANIE JAKICHKOLWIEK ZAPISÓW LUB DANYCH ORAZ WSZELKIE INNE STRATY MATERIAŁOWE LUB NIEMATERIALNE. W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ANI FIRMA ANI JEJ LICENCJODAWCY, DOSTAWCY LUB TRZECI DOSTAWCY TREŚCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ZNIEWAŻNE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE ZACHOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA WITRYNY. TWOIM ŚRODKIEM NA JAKIEKOLWIEK Z POWYŻSZYCH ROSZCZEŃ LUB SPORÓW Z FIRMĄ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.

TY I FIRMA ZGADZACIE SIĘ, ŻE WSZELKA PODSTAWA ROSZCZENIA WYNIKAJĄCA Z WITRYNY LUB Z NIĄ ZWIĄZANA MUSI ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA PODSTAWY POZWANIA LUB POWSTAWANIA POWSTANIA JEST TRWAŁE PRZEGASZONE. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DŁUGO TRWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ ANI WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, WSZYSTKO LUB CZĘŚĆ POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Odszkodowania

Zrekompensujesz i zabezpieczysz Strony Spółki przed wszelkimi grzywnami, karami, zobowiązaniami, stratami i innymi szkodami jakiegokolwiek rodzaju (w tym honorariami prawników i ekspertów) poniesionymi przez Strony Spółki i takie strony, oraz będziesz bronić Stron Spółki i takich stron przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z (1) naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków i Użytkowania; (2) naruszenie przez Ciebie Warunków zakupu; (4) oszustwo, którego się dopuściłeś, umyślne niewłaściwe postępowanie lub rażące zaniedbanie; lub (5) naruszenie przez Ciebie obowiązującego prawa lub praw strony trzeciej. Strony Spółki będą kontrolować obronę wszelkich roszczeń, do których może mieć zastosowanie niniejsze zabezpieczenie, i w żadnym przypadku nie będziesz rozstrzygał żadnych roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Stron Spółki.

Komunikacja elektroniczna

Kiedy korzystasz z Witryny lub wysyłasz wiadomości e-mail do Spółki, komunikujesz się ze Spółką drogą elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkiej komunikacji związanej z korzystaniem przez Ciebie z tej Strony. Firma będzie komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczanie powiadomień na tej Stronie. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja dostarczana Ci drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne, zgodnie z którymi taka komunikacja ma formę pisemną. Wszystkie powiadomienia od Spółki przeznaczone do otrzymania przez klienta będą uważane za doręczone i skuteczne w momencie wysłania na adres e-mail podany przez Ciebie na dowolnej Stronie internetowej Spółki.

Wpisy na stronie

Witryna może zapewniać użytkownikom możliwość wysyłania wiadomości pocztowych w Witrynie. Firma nie ma obowiązku przeglądania jakichkolwiek treści (w tym wszelkich wiadomości) zamieszczanych w Witrynie lub wysyłanych za jej pośrednictwem przez użytkowników i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności związanej z jakąkolwiek taką treścią. Firma może według własnego uznania monitorować, nie publikować ani usuwać takich treści.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe („Znaki”) wyświetlane w Witrynie stanowią własność Spółki lub jej licencjodawców, dostawców treści lub innych stron. Użytkownikom ani stronom działającym w ich imieniu nie wolno używać jakichkolwiek Znaków do jakichkolwiek celów, w tym między innymi do używania jako metatagów na innych stronach lub witrynach bez pisemnej zgody Spółki lub strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków. Nie możesz używać ramek ani technik i technologii kadrowania do dołączania treści zawartych w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Co więcej, nie możesz wykorzystywać żadnej zawartości Strony w jakichkolwiek metatagach lub innych technikach lub technologiach „ukrytego tekstu” bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Cała zawartość (w tym wszelkie programy) dostępna w Witrynie lub za jej pośrednictwem jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi obowiązującymi przepisami.

Roszczenia z tytułu naruszenia własności intelektualnej

Firma szanuje własność intelektualną innych osób i o to samo prosimy naszych użytkowników. Niniejszym informujemy, że Spółka przyjęła i rozsądnie wdrożyła politykę, która przewiduje zakończenie w odpowiednich okolicznościach użytkowników witryny internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, prosimy o przekazanie Agentowi ds. praw autorskich Spółki następujących informacji (aby powiadomienie było skuteczne, powiadomienie musi mieć formę pisemną i zostać dostarczone do nasz agent ds. praw autorskich):

 • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innego dobra własności intelektualnej;
 • opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według Ciebie została naruszona, lub, jeśli jednym powiadomieniem objętych jest wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej, reprezentatywną listę takich dzieł w tej witrynie;
 • identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo i który ma zostać usunięty lub do którego należy uniemożliwić dostęp, oraz opis miejsca, w którym znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawo, w Witrynie ;
 • Twój adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail;
 • oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przez prawo; I
 • oświadczenie złożone przez Ciebie pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w Twoim powiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Z agentem Spółki odpowiedzialnym za powiadamianie o roszczeniach dotyczących praw autorskich lub innych naruszeń własności intelektualnej można skontaktować się w następujący sposób:

E-mailem:

FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300
LOCKHART ROAD, WANCHAI, HONGKONG

WARUNKI KORZYSTANIA  (ostatnia aktualizacja: lipiec 2018 r.)

Niniejsza witryna internetowa i/lub jej witryny i aplikacje mobilne („Witryna”) stanowią własność firmy  Heartsooth  („Firma”) i są przez nią obsługiwane. Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) mają zastosowanie do korzystania z tej Witryny. Każdy zakup jakichkolwiek produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem tej Witryny podlega Warunkom zakupu („Warunki zakupu”) na odpowiedniej stronie internetowej Spółki, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Ponadto korzystanie z tej Witryny podlega Polityce prywatności, która jest włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

W całej Witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Spółki. Firma oferuje tę Stronę, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w tej Witrynie, Tobie, użytkownikowi, pod warunkiem akceptacji przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie z tej Witryny oznacza zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie chcesz być związany niniejszymi Warunkami użytkowania, nie korzystaj z tej Strony.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, WRAZ Z INFORMACJĄ O PRYWATNOŚCI ORAZ INNYMI POLITYKAMI LUB UMOWAMI, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA, PRZED KORZYSTANIEM Z WITRYNY. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, W TYM M.in. UMOWĘ O ARBITRAŻ ORAZ ZRZECZENIE SIĘ OD POZWÓW ZBIOROWYCH OPISANE W SEKCJI ROZSTRZYGANIA SPORÓW PONIŻEJ.

Integralność danych

Oświadczasz, że wszystkie informacje, dane i inne materiały, które udostępniasz na tej Stronie lub Spółce w jakikolwiek inny sposób są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawienie informacji podanych na tej Stronie, stosownie do potrzeb.

Informacja o ochronie prywatności

Kopia Informacji o ochronie prywatności, która ma zastosowanie do gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i innego przetwarzania danych osobowych w tej Witrynie, znajduje się pod adresem http://www. hauteify.store . Wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie w inny sposób wszelkich danych osobowych, które o Tobie uzyskamy (za pośrednictwem tej Witryny, poczty elektronicznej, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób) zgodnie z warunkami Polityki prywatności.

Dostęp do licencji i witryny

Cała zawartość dostępna za pośrednictwem tej Strony (w tym między innymi tekst, projekt, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy audio, pliki do pobrania, interfejsy, kod i oprogramowanie, a także ich wybór i układ) są wyłączną własnością i stanowi własność Spółki, jej licencjodawców lub dostawców treści i jest chroniona prawem autorskim, prawem do znaków towarowych i innymi obowiązującymi przepisami.

Firma udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp do tej Strony i korzystanie z niej do celów osobistych. O ile nie wskazano inaczej, możesz uzyskiwać dostęp, kopiować, pobierać i drukować zawartość dostępną w tej Witrynie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że nie zmodyfikujesz ani nie usuniesz żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych informacjach o prawach własności pojawiających się w treści . Firma lub jej licencjodawcy lub dostawcy treści zachowują pełny i kompletny tytuł do treści dostępnych w Witrynie, w tym wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej, i udostępniają te treści użytkownikowi na podstawie licencji, którą można odwołać w dowolnym momencie według wyłącznego uznania Spółki. Firma surowo zabrania jakiegokolwiek innego wykorzystania jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Witryny, w tym między innymi:

 • jakiekolwiek pobieranie, kopiowanie lub inne wykorzystanie treści lub Witryny w celach konkurencyjnych wobec Spółki lub na rzecz innego dostawcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 • jakiekolwiek buforowanie, nieautoryzowane łącze do Witryny lub kadrowanie jakiejkolwiek treści dostępnej w Witrynie;
 • wszelkie modyfikacje, dystrybucja, transmisja, wykonanie, nadawanie, publikacja, przesyłanie, licencjonowanie, inżynieria wsteczna, przekazywanie lub sprzedaż lub tworzenie dzieł pochodnych jakichkolwiek treści, produktów lub usług uzyskanych z Witryny, do których nie masz prawa udostępnić (np. własność intelektualna innej strony);
 • jakiekolwiek przesyłanie, publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy programowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu zakłócanie, niszczenie lub ograniczanie funkcjonalności dowolnego komputera;
 • używanie jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania przeznaczonego do potajemnego przechwytywania lub uzyskiwania w inny sposób jakichkolwiek informacji (takich jak dane systemowe lub dane osobowe) z Witryny (w tym między innymi korzystanie z jakichkolwiek technik „scrapingu” lub innych technik eksploracji danych, robotów lub podobnych danych narzędzia do zbierania i wydobywania); Lub
 • jakiekolwiek działanie, które nakłada lub może nałożyć (według wyłącznego uznania Spółki) nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Spółki lub spowodować uszkodzenie lub zakłócenie prawidłowego funkcjonowania naszej infrastruktury.

Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do Witryny, a dostęp ten może wiązać się z opłatami stron trzecich (takimi jak opłaty za korzystanie z Internetu przez dostawcę usług internetowych lub opłaty za czas antenowy). Ponadto musisz zapewnić cały sprzęt niezbędny do uzyskania dostępu do Strony i jesteś za niego odpowiedzialny. Nie możesz ominąć żadnych środków wdrożonych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do tej Strony. Jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do Witryny przez Ciebie (w tym każdy taki dostęp lub użycie, które w jakikolwiek sposób wiąże się z kontem, które możesz założyć w Witrynie lub jakimkolwiek urządzeniem, którego możesz użyć do uzyskania dostępu do Witryny) spowoduje wygaśnięcie pozwolenia lub licencji przyznanej Ci przez Firma.

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania rejestracji dowolnej osoby w tej Witrynie, usunięcia dowolnej osoby z tej Witryny i zakazania jakiejkolwiek osobie korzystania z tej Witryny z dowolnego powodu, a także do ograniczenia lub zakończenia dostępu do Witryny lub korzystania z niej w dowolnym momencie czas bez uprzedzenia. Spółka nie gwarantuje ani nie oświadcza, że ​​korzystanie z treści dostępnych w tej Witrynie nie naruszy praw osób trzecich niezwiązanych ze Spółką. Zakończenie dostępu lub użytkowania nie zrzeknie się ani nie wpłynie na żadne inne prawa lub ulgi, do których Spółka może być uprawniona na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

Treści, które przesyłasz

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści, które można przesłać za pośrednictwem Witryny, w tym za legalność, wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie wszelkich takich treści. Nie możesz przesyłać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób publikować za pośrednictwem tej Strony żadnych treści, które są poufne, zastrzeżone, naruszają prawa do prywatności lub reklamy, naruszają prawa własności intelektualnej, są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, fałszywe, oszukańcze, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, wulgarne, wulgarne, obelżywe, napastliwe, nienawistne, rasistowskie, etniczne lub w inny sposób niewłaściwe, w tym między innymi treści zachęcające do zachowań stanowiących przestępstwo, naruszające prawa którejkolwiek ze stron lub w inny sposób powodujące odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail lub innych informacji identyfikujących, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek treści.

W odniesieniu do wszelkich treści, które przesyłasz, publikujesz, przesyłasz, publikujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Witryny (innych niż dane osobowe, które są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności, udzielasz Spółce wieczystego, nieodwołalnego, bezterminowego, ogólnoświatowego , zbywalną, bezpłatną i niewyłączną licencję na używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych i udzielanie sublicencji na takie treści lub jakąkolwiek ich część w jakichkolwiek mediach. Żadna taka treść nie będzie traktowana jako Niniejszym oświadczasz, gwarantujesz i oświadczasz, że: (i) wszelkie dostarczane przez Ciebie treści nie obejmują niczego (w tym między innymi tekstu, obrazów, muzyki lub wideo), do czego nie masz pełnego prawa do przyznania takich licencję dla Spółki oraz (ii) Firma może swobodnie korzystać ze swoich praw do i/lub wdrażać Twoje treści, jeśli sobie tego życzy, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia lub licencji od jakiejkolwiek strony trzeciej i bez odniesienia do Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby. 

Spinki do mankietów

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn lub zasobów obsługiwanych przez osoby trzecie niezwiązane z Firmą. Linki te są udostępniane dla wygody użytkownika i jako dodatkowa możliwość dostępu do informacji w nich zawartych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach lub zasobach. Umieszczenia łączy do innych witryn lub zasobów nie należy postrzegać jako aprobaty treści powiązanych witryn lub zasobów. W przypadku korzystania z witryn lub zasobów, do których prowadzą linki, mogą obowiązywać inne warunki i zasady ochrony prywatności. Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody, straty lub zobowiązania spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, produktach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich powiązanych witryna lub zasób.

WYŁĄCZENIA

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE INACZNIE W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG LUB WARUNKACH ZAKUPU ORAZ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ZOBOWIĄZAŃ ANI GWARANCJI I NIE OFERUJE ŻADNYCH INNYCH WARUNKÓW, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH WSZELKIE KWESTIE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYCIA LUB CELU LUB NIENARUSZANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI NA STRONIE LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAKUPIONYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYN FIRMY, A TAKŻE DOROZUMIANE GWARANCJE Z KURSU WYKONANIA LUB PRZEBIEGU TRANSAKCJI.

KORZYSTASZ Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. STRONA ORAZ MATERIAŁY, INFORMACJE, USŁUGI I PRODUKTY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. ZASTRZEGAMY PRAWO DO OGRANICZENIA LUB ZAKOŃCZENIA UŻYTKOWNIKA DOSTĘPU DO STRONY LUB DOWOLNEJ FUNKCJI LUB JEJ CZĘŚCI W DOWOLNYM CZĘŚCI. FIRMA WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, ŻE DOSTĘP DO STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW; ŻE STRONA BĘDZIE BEZPIECZNA; ŻE STRONA LUB SERWER UDOSTĘPNIAJĄCY STRONĘ BĘDZIE WOLNY OD WIRUSÓW; LUB ŻE INFORMACJE NA STRONIE BĘDĄ PRAWIDŁOWE, DOKŁADNE, ODPOWIEDNIE, PRZYDATNE, AKTUALNE, NIEZAWODNE LUB W INNY SPOSÓB KOMPLETNE. JEŚLI POBIERZCIE JAKĄKOLWIEK TREŚĆ Z TEJ WITRYNY, ROBICIE TO NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO. BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTERA LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z POBRANIA TAKICH TREŚCI. ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY NIE STANOWIĄ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY, KOMUNIKACJĘ ZE STRONAMI TRZECIMI ORAZ ZAKUP I KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH W WITRYNACH FIRMY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE WYSYŁASZ LUB OTRZYMASZ PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY, MOGĄ NIE BYĆ BEZPIECZNE I MOGĄ BYĆ PRZECHWYTANE PRZEZ NIEUPOWAŻNIONE STRONY. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO I ŻE STRONA JEST DOSTĘPNA BEZPŁATNIE. UZNAJĄC TO, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO (W TYM M.in. PRAWO OCHRONY KONSUMENTÓW), ANI FIRMA ANI JEJ LICENCJODAWCY, DOSTAWCY ANI DOSTAWCY TREŚCI STRON TRZECICH („STRONY FIRMY”) NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z (1) TĄ WITRYNĄ LUB DOWOLNĄ INNĄ WITRYNĄ LUB ZASOBEM, DO KTÓREGO DOSTĘP SIĘ PRZEZ LINK Z TEJ WITRYNY; (2) WSZELKIE DZIAŁANIA, KTÓRE PODEJMUJEMY LUB NIE PODEJMUJEMY W WYNIKU KOMUNIKACJI WYSYŁANYCH DO NAS; (3) WSZELKIE PRODUKTY LUB USŁUGI UDOSTĘPNIONE LUB ZAKUPIONE ZA POŚREDNICTWEM STRON FIRMY, W TYM WSZELKIE SZKODY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK KORZYSTANIA Z TAKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT); (4) JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG REKLAMOWANYCH W STRONY LUB UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM; (5) MODYFIKACJA, USUWANIE LUB USUWANIE JAKICHKOLWIEK TREŚCI PRZESŁANYCH LUB ZAPISANYCH W WITRYNIE; LUB (6) JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE STRONY W OPARCIU O UMOWĘ, DELIKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚCIŚLNĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI STRONY FIRMY ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA JEST OCENA DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI JAKICHKOLWIEK OPINII, PORADY LUB INNYCH TREŚCI DOSTĘPNYCH W WITRYNIE LUB UZYSKANYCH Z POWIĄZANEJ WITRYNY LUB ZASOBÓW. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE BEZ OGRANICZEŃ DO WSZELKICH SZKÓD LUB OBRAŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEWŁAŚCIWOŚCI, BŁĘDU, POMINIĘCIA, PRZERWY, USUNIĘCIA, WADY, OPÓŹNIENIA DZIAŁANIA LUB TRANSMISJI, WIRUSA KOMPUTEROWEGO, USZKODZENIA PLIKÓW, AWARII LINII KOMUNIKACYJNEJ, AWARII SIECI LUB SYSTEMU UTRATA ZYSKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE, NIEUPRAWNIONY DOSTĘP, ZMIANA, UTRATA LUB WYKORZYSTANIE JAKICHKOLWIEK ZAPISÓW LUB DANYCH ORAZ WSZELKIE INNE STRATY MATERIAŁOWE LUB NIEMATERIALNE. W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ANI FIRMA ANI JEJ LICENCJODAWCY, DOSTAWCY LUB TRZECI DOSTAWCY TREŚCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ZNIEWAŻNE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE ZACHOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA WITRYNY. TWOIM ŚRODKIEM NA JAKIEKOLWIEK Z POWYŻSZYCH ROSZCZEŃ LUB SPORÓW Z FIRMĄ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.

TY I FIRMA ZGADZACIE SIĘ, ŻE WSZELKA PODSTAWA ROSZCZENIA WYNIKAJĄCA Z WITRYNY LUB Z NIĄ ZWIĄZANA MUSI ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA PODSTAWY POZWANIA LUB POWSTAWANIA POWSTANIA JEST TRWAŁE PRZEGASZONE. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DŁUGO TRWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ ANI WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, WSZYSTKO LUB CZĘŚĆ POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Odszkodowania

Zrekompensujesz i zabezpieczysz Strony Spółki przed wszelkimi grzywnami, karami, zobowiązaniami, stratami i innymi szkodami jakiegokolwiek rodzaju (w tym honorariami prawników i ekspertów) poniesionymi przez Strony Spółki i takie strony, oraz będziesz bronić Stron Spółki i takich stron przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z (1) naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków i Użytkowania; (2) naruszenie przez Ciebie Warunków zakupu; (4) oszustwo, którego się dopuściłeś, umyślne niewłaściwe postępowanie lub rażące zaniedbanie; lub (5) naruszenie przez Ciebie obowiązującego prawa lub praw strony trzeciej. Strony Spółki będą kontrolować obronę wszelkich roszczeń, do których może mieć zastosowanie niniejsze zabezpieczenie, i w żadnym przypadku nie będziesz rozstrzygał żadnych roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Stron Spółki.

Komunikacja elektroniczna

Kiedy korzystasz z Witryny lub wysyłasz wiadomości e-mail do Spółki, komunikujesz się ze Spółką drogą elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkiej komunikacji związanej z korzystaniem przez Ciebie z tej Strony. Firma będzie komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczanie powiadomień na tej Stronie. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja dostarczana Ci drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne, zgodnie z którymi taka komunikacja ma formę pisemną. Wszystkie powiadomienia od Spółki przeznaczone do otrzymania przez klienta będą uważane za doręczone i skuteczne w momencie wysłania na adres e-mail podany przez Ciebie na dowolnej Stronie internetowej Spółki.

Wpisy na stronie

Witryna może zapewniać użytkownikom możliwość wysyłania wiadomości pocztowych w Witrynie. Firma nie ma obowiązku przeglądania jakichkolwiek treści (w tym wszelkich wiadomości) zamieszczanych w Witrynie lub wysyłanych za jej pośrednictwem przez użytkowników i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności związanej z jakąkolwiek taką treścią. Firma może według własnego uznania monitorować, nie publikować ani usuwać takich treści.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe („Znaki”) wyświetlane w Witrynie stanowią własność Spółki lub jej licencjodawców, dostawców treści lub innych stron. Użytkownikom ani stronom działającym w ich imieniu nie wolno używać jakichkolwiek Znaków do jakichkolwiek celów, w tym między innymi do używania jako metatagów na innych stronach lub witrynach bez pisemnej zgody Spółki lub strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków. Nie możesz używać ramek ani technik i technologii kadrowania do dołączania treści zawartych w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Co więcej, nie możesz wykorzystywać żadnej zawartości Strony w jakichkolwiek metatagach lub innych technikach lub technologiach „ukrytego tekstu” bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Cała zawartość (w tym wszelkie programy) dostępna w Witrynie lub za jej pośrednictwem jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi obowiązującymi przepisami.

Roszczenia z tytułu naruszenia własności intelektualnej

Firma szanuje własność intelektualną innych osób i o to samo prosimy naszych użytkowników. Niniejszym informujemy, że Spółka przyjęła i rozsądnie wdrożyła politykę, która przewiduje zakończenie w odpowiednich okolicznościach użytkowników witryny internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, prosimy o przekazanie Agentowi ds. praw autorskich Spółki następujących informacji (aby powiadomienie było skuteczne, powiadomienie musi mieć formę pisemną i zostać dostarczone do nasz agent ds. praw autorskich):

 • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innego dobra własności intelektualnej;
 • opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według Ciebie została naruszona, lub, jeśli jednym powiadomieniem objętych jest wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej, reprezentatywną listę takich dzieł w tej witrynie;
 • identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo i który ma zostać usunięty lub do którego należy uniemożliwić dostęp, oraz opis miejsca, w którym znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawo, w Witrynie ;
 • Twój adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail;
 • oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przez prawo; I
 • oświadczenie złożone przez Ciebie pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w Twoim powiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Z agentem Spółki odpowiedzialnym za powiadamianie o roszczeniach dotyczących praw autorskich lub innych naruszeń własności intelektualnej można skontaktować się w następujący sposób:

E-mailem:

AROTSUKIT  TECHNOLOGY LIMITED
502 E 9th St, Des Moines, IA 50319

serwis@hauteify.store _

Firma może od czasu do czasu aktualizować te dane kontaktowe bez powiadamiania użytkownika. Aktualne dane kontaktowe zamieścimy na tej Stronie.

Obowiązywanie warunków po zakończeniu umowy

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków korzystania lub jakichkolwiek ogólnych zasad prawnych stanowiących inaczej, wszelkie postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, które nakładają lub rozważają dalsze zobowiązania na stronę, pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszych Warunków użytkowania.

Siła wyższa

Spółka będzie zwolniona z wykonywania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Korzystania lub Warunków Zakupu w zakresie, w jakim uniemożliwia lub opóźnia wykonanie, w całości lub w części, w wyniku zdarzenia lub ciągu zdarzeń spowodowanych lub wynikających z z (1) warunków pogodowych lub innych elementów natury lub siły wyższej, (2) aktów wojny, aktów terroryzmu, powstania, zamieszek, niepokojów społecznych lub buntu, (3) kwarantanny lub embarga, (4) strajków pracowniczych lub (5) inne przyczyny pozostające poza uzasadnioną kontrolą Spółki.

Ryzyko utraty

Przedmioty zakupione za pośrednictwem Witryny są wysyłane przez zewnętrznego przewoźnika zgodnie z umową wysyłkową. W rezultacie ryzyko utraty i tytuł prawny do takich przedmiotów przechodzą na Ciebie w momencie dostarczenia ich do przewoźnika.

Rozwiązywanie sporów

Korzystając z Witryny w jakikolwiek sposób, bezwarunkowo wyrażasz zgodę i zgadzasz się, że: (i) wszelkie spory, kontrowersje, różnice lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, w tym jej istnienie, ważność, interpretacja, wykonanie, naruszenie lub wypowiedzenie lub wszelkie spory dotyczące zobowiązań pozaumownych wynikających z nich lub z nimi związanych zostaną przekazane i ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL obowiązującym w momencie złożenia Zawiadomienia o Arbitrażu; (ii) prawem objętym niniejszą klauzulą ​​arbitrażową będzie prawo Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej („ Hongkong ”); (iii) miejscem arbitrażu będzie Hongkong; (iv) liczba arbitrów wynosi jeden i są wyznaczani przez Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w Hongkongu; oraz (v) postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim.

Ogólny

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania lub Warunków zakupu zostanie uznane za nieważne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, strony postanawiają, że sąd powinien dołożyć wszelkich starań, aby intencje stron zostały uwzględnione w postanowieniu , a warunek niewykonalny zostanie uznany za odrębny i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków korzystania lub Warunków zakupu. Nagłówki sekcji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie ograniczają zakresu ani zasięgu takiej sekcji. Niniejsze Warunki użytkowania lub Warunki zakupu oraz relacje między Tobą a Firmą będą podlegać prawu Hongkongu, w zakresie, w jakim nie jest ono uchylone lub niezgodne z prawem federalnym, bez względu na przepisy kolizyjne. W przypadku jakichkolwiek działań niepodlegających arbitrażowi, każdy z nas wyraża zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji sądu znajdującego się w Hongkongu.

Brak działań Spółki w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania lub Warunków zakupu przez Ciebie lub inne osoby nie zrzeka się prawa Spółki do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń. Jeśli jakakolwiek treść tej Witryny lub sposób korzystania z niej jest sprzeczny z prawem obowiązującym w miejscu, w którym się znajdujesz, oznacza to, że Witryna nie jest przeznaczona dla Ciebie i prosimy Cię, abyś nie korzystał z Witryny. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w Twojej jurysdykcji i przestrzeganie ich.

Firma nie gwarantuje, że podejmie działania w przypadku wszelkich naruszeń niniejszych Warunków użytkowania lub Warunków zakupu. O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach użytkowania lub Warunkach zakupu, niniejsze Warunki użytkowania lub Warunki zakupu nie będą beneficjentami będącymi osobami trzecimi.

Zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma może według własnego uznania modyfikować, dodawać lub usuwać dowolną część niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i w dowolny sposób, publikując zmienione Warunki użytkowania w Witrynie. W żadnym wypadku nie możesz zmieniać ani modyfikować niniejszych Warunków użytkowania. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie wszelkich zmian, jakie wprowadzamy w Warunkach użytkowania. Dalsze korzystanie z tej Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Warunkach użytkowania oznacza akceptację zmian.

Zadanie

Użytkownikowi nie wolno cedować niniejszych Warunków użytkowania ani Warunków zakupu (ani jakichkolwiek praw, korzyści lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków) z mocy prawa lub w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, która może zostać odrzucona według wyłącznego uznania Spółki. Wszelkie próby cesji niezgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Warunkami zakupu będą nieważne. Firma może scedować niniejsze Warunki użytkowania lub Warunki zakupu, w całości lub w części, na jakąkolwiek osobę trzecią, według własnego uznania.

Całość porozumienia i dopuszczalność

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a Firmą w odniesieniu do ich przedmiotu i zastępują wszelką wcześniejszą lub równoczesną komunikację i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy stronami w odniesieniu do takiego przedmiotu. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

W niektórych przypadkach zarówno niniejsze Warunki korzystania, jak i oddzielny dokument zawierający warunki dodatkowe mogą mieć zastosowanie do usługi lub produktu oferowanego za pośrednictwem tej Witryny („Warunki dodatkowe”). W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami użytkowania a Warunkami dodatkowymi, Warunki dodatkowe będą obowiązywać, chyba że Warunki dodatkowe wyraźnie stanowią inaczej.

Drukowana wersja niniejszych Warunków użytkowania będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na korzystaniu z tej witryny lub związanych z nią w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty i rejestry biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszych Warunków użytkowania lub tej Witryny, skontaktuj się z Działem Prawnym Spriteliving Limited, wysyłając wiadomość e-mail na adres

WARUNKI KORZYSTANIA  (ostatnia aktualizacja: lipiec 2018 r.)

Niniejsza witryna internetowa i/lub jej witryny i aplikacje mobilne („Witryna”) stanowią własność firmy  Heartsooth  („Firma”) i są przez nią obsługiwane. Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) mają zastosowanie do korzystania z tej Witryny. Każdy zakup jakichkolwiek produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem tej Witryny podlega Warunkom zakupu („Warunki zakupu”) na odpowiedniej stronie internetowej Spółki, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Ponadto korzystanie z tej Witryny podlega Polityce prywatności, która jest włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

W całej Witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Spółki. Firma oferuje tę Stronę, łącznie ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi w tej Witrynie, Tobie, użytkownikowi, pod warunkiem akceptacji przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie z tej Witryny oznacza zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie chcesz być związany niniejszymi Warunkami użytkowania, nie korzystaj z tej Strony.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, WRAZ Z INFORMACJĄ O PRYWATNOŚCI ORAZ INNYMI POLITYKAMI LUB UMOWAMI, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA, PRZED KORZYSTANIEM Z WITRYNY. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, W TYM M.in. UMOWĘ O ARBITRAŻ ORAZ ZRZECZENIE SIĘ OD POZWÓW ZBIOROWYCH OPISANE W SEKCJI ROZSTRZYGANIA SPORÓW PONIŻEJ.

Integralność danych

Oświadczasz, że wszystkie informacje, dane i inne materiały, które udostępniasz na tej Stronie lub Spółce w jakikolwiek inny sposób są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawienie informacji podanych na tej Stronie, stosownie do potrzeb.

Informacja o ochronie prywatności

Kopia Informacji o ochronie prywatności, która ma zastosowanie do gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i innego przetwarzania danych osobowych w tej Witrynie, znajduje się pod adresem http://www. heartsooth.com . Wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie w inny sposób wszelkich danych osobowych, które o Tobie uzyskamy (za pośrednictwem tej Witryny, poczty elektronicznej, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób) zgodnie z warunkami Polityki prywatności.

Dostęp do licencji i witryny

Cała zawartość dostępna za pośrednictwem tej Strony (w tym między innymi tekst, projekt, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy audio, pliki do pobrania, interfejsy, kod i oprogramowanie, a także ich wybór i układ) są wyłączną własnością i stanowi własność Spółki, jej licencjodawców lub dostawców treści i jest chroniona prawem autorskim, prawem do znaków towarowych i innymi obowiązującymi przepisami.

Firma udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp do tej Strony i korzystanie z niej do celów osobistych. O ile nie wskazano inaczej, możesz uzyskiwać dostęp, kopiować, pobierać i drukować zawartość dostępną w tej Witrynie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że nie zmodyfikujesz ani nie usuniesz żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych informacjach o prawach własności pojawiających się w treści . Firma lub jej licencjodawcy lub dostawcy treści zachowują pełny i kompletny tytuł do treści dostępnych w Witrynie, w tym wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej, i udostępniają te treści użytkownikowi na podstawie licencji, którą można odwołać w dowolnym momencie według wyłącznego uznania Spółki. Firma surowo zabrania jakiegokolwiek innego wykorzystania jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Witryny, w tym między innymi:

 • jakiekolwiek pobieranie, kopiowanie lub inne wykorzystanie treści lub Witryny w celach konkurencyjnych wobec Spółki lub na rzecz innego dostawcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 • jakiekolwiek buforowanie, nieautoryzowane łącze do Witryny lub kadrowanie jakiejkolwiek treści dostępnej w Witrynie;
 • wszelkie modyfikacje, dystrybucja, transmisja, wykonanie, nadawanie, publikacja, przesyłanie, licencjonowanie, inżynieria wsteczna, przekazywanie lub sprzedaż lub tworzenie dzieł pochodnych jakichkolwiek treści, produktów lub usług uzyskanych z Witryny, do których nie masz prawa udostępnić (np. własność intelektualna innej strony);
 • jakiekolwiek przesyłanie, publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy programowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu zakłócanie, niszczenie lub ograniczanie funkcjonalności dowolnego komputera;
 • używanie jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania przeznaczonego do potajemnego przechwytywania lub uzyskiwania w inny sposób jakichkolwiek informacji (takich jak dane systemowe lub dane osobowe) z Witryny (w tym między innymi korzystanie z jakichkolwiek technik „scrapingu” lub innych technik eksploracji danych, robotów lub podobnych danych narzędzia do zbierania i wydobywania); Lub
 • jakiekolwiek działanie, które nakłada lub może nałożyć (według wyłącznego uznania Spółki) nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Spółki lub spowodować uszkodzenie lub zakłócenie prawidłowego funkcjonowania naszej infrastruktury.

Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do Witryny, a dostęp ten może wiązać się z opłatami stron trzecich (takimi jak opłaty za korzystanie z Internetu przez dostawcę usług internetowych lub opłaty za czas antenowy). Ponadto musisz zapewnić cały sprzęt niezbędny do uzyskania dostępu do Strony i jesteś za niego odpowiedzialny. Nie możesz ominąć żadnych środków wdrożonych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do tej Strony. Jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do Witryny przez Ciebie (w tym każdy taki dostęp lub użycie, które w jakikolwiek sposób wiąże się z kontem, które możesz założyć w Witrynie lub jakimkolwiek urządzeniem, którego możesz użyć do uzyskania dostępu do Witryny) spowoduje wygaśnięcie pozwolenia lub licencji przyznanej Ci przez Firma.

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania rejestracji dowolnej osoby w tej Witrynie, usunięcia dowolnej osoby z tej Witryny i zakazania jakiejkolwiek osobie korzystania z tej Witryny z dowolnego powodu, a także do ograniczenia lub zakończenia dostępu do Witryny lub korzystania z niej w dowolnym momencie czas bez uprzedzenia. Spółka nie gwarantuje ani nie oświadcza, że ​​korzystanie z treści dostępnych w tej Witrynie nie naruszy praw osób trzecich niezwiązanych ze Spółką. Zakończenie dostępu lub użytkowania nie zrzeknie się ani nie wpłynie na żadne inne prawa lub ulgi, do których Spółka może być uprawniona na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

Treści, które przesyłasz

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści, które można przesłać za pośrednictwem Witryny, w tym za legalność, wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie wszelkich takich treści. Nie możesz przesyłać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób publikować za pośrednictwem tej Strony żadnych treści, które są poufne, zastrzeżone, naruszają prawa do prywatności lub reklamy, naruszają prawa własności intelektualnej, są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, fałszywe, oszukańcze, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, wulgarne, wulgarne, obelżywe, napastliwe, nienawistne, rasistowskie, etniczne lub w inny sposób niewłaściwe, w tym między innymi treści zachęcające do zachowań stanowiących przestępstwo, naruszające prawa którejkolwiek ze stron lub w inny sposób powodujące odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail lub innych informacji identyfikujących, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek treści.

W odniesieniu do wszelkich treści, które przesyłasz, publikujesz, przesyłasz, publikujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Witryny (innych niż dane osobowe, które są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności, udzielasz Spółce wieczystego, nieodwołalnego, bezterminowego, ogólnoświatowego , zbywalną, bezpłatną i niewyłączną licencję na używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych i udzielanie sublicencji na takie treści lub jakąkolwiek ich część w jakichkolwiek mediach. Żadna taka treść nie będzie traktowana jako Niniejszym oświadczasz, gwarantujesz i oświadczasz, że: (i) wszelkie dostarczane przez Ciebie treści nie obejmują niczego (w tym między innymi tekstu, obrazów, muzyki lub wideo), do czego nie masz pełnego prawa do przyznania takich licencję dla Spółki oraz (ii) Firma może swobodnie korzystać ze swoich praw do i/lub wdrażać Twoje treści, jeśli sobie tego życzy, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia lub licencji od jakiejkolwiek strony trzeciej i bez odniesienia do Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby. 

Spinki do mankietów

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn lub zasobów obsługiwanych przez osoby trzecie niezwiązane z Firmą. Linki te są udostępniane dla wygody użytkownika i jako dodatkowa możliwość dostępu do informacji w nich zawartych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach lub zasobach. Umieszczenia łączy do innych witryn lub zasobów nie należy postrzegać jako aprobaty treści powiązanych witryn lub zasobów. W przypadku korzystania z witryn lub zasobów, do których prowadzą linki, mogą obowiązywać inne warunki i zasady ochrony prywatności. Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody, straty lub zobowiązania spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, produktach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich powiązanych witryna lub zasób.

WYŁĄCZENIA

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE INACZNIE W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG LUB WARUNKACH ZAKUPU ORAZ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ZOBOWIĄZAŃ ANI GWARANCJI I NIE OFERUJE ŻADNYCH INNYCH WARUNKÓW, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH WSZELKIE KWESTIE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYCIA LUB CELU LUB NIENARUSZANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI NA STRONIE LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAKUPIONYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYN FIRMY, A TAKŻE DOROZUMIANE GWARANCJE Z KURSU WYKONANIA LUB PRZEBIEGU TRANSAKCJI.

KORZYSTASZ Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. STRONA ORAZ MATERIAŁY, INFORMACJE, USŁUGI I PRODUKTY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. ZASTRZEGAMY PRAWO DO OGRANICZENIA LUB ZAKOŃCZENIA UŻYTKOWNIKA DOSTĘPU DO STRONY LUB DOWOLNEJ FUNKCJI LUB JEJ CZĘŚCI W DOWOLNYM CZĘŚCI. FIRMA WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, ŻE DOSTĘP DO STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW; ŻE STRONA BĘDZIE BEZPIECZNA; ŻE STRONA LUB SERWER UDOSTĘPNIAJĄCY STRONĘ BĘDZIE WOLNY OD WIRUSÓW; LUB ŻE INFORMACJE NA STRONIE BĘDĄ PRAWIDŁOWE, DOKŁADNE, ODPOWIEDNIE, PRZYDATNE, AKTUALNE, NIEZAWODNE LUB W INNY SPOSÓB KOMPLETNE. JEŚLI POBIERZCIE JAKĄKOLWIEK TREŚĆ Z TEJ WITRYNY, ROBICIE TO NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO. BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTERA LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z POBRANIA TAKICH TREŚCI. ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY NIE STANOWIĄ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY, KOMUNIKACJĘ ZE STRONAMI TRZECIMI ORAZ ZAKUP I KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH W WITRYNACH FIRMY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE WYSYŁASZ LUB OTRZYMASZ PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY, MOGĄ NIE BYĆ BEZPIECZNE I MOGĄ BYĆ PRZECHWYTANE PRZEZ NIEUPOWAŻNIONE STRONY. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO I ŻE STRONA JEST DOSTĘPNA BEZPŁATNIE. UZNAJĄC TO, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO (W TYM M.in. PRAWO OCHRONY KONSUMENTÓW), ANI FIRMA ANI JEJ LICENCJODAWCY, DOSTAWCY ANI DOSTAWCY TREŚCI STRON TRZECICH („STRONY FIRMY”) NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z (1) TĄ WITRYNĄ LUB DOWOLNĄ INNĄ WITRYNĄ LUB ZASOBEM, DO KTÓREGO DOSTĘP SIĘ PRZEZ LINK Z TEJ WITRYNY; (2) WSZELKIE DZIAŁANIA, KTÓRE PODEJMUJEMY LUB NIE PODEJMUJEMY W WYNIKU KOMUNIKACJI WYSYŁANYCH DO NAS; (3) WSZELKIE PRODUKTY LUB USŁUGI UDOSTĘPNIONE LUB ZAKUPIONE ZA POŚREDNICTWEM STRON FIRMY, W TYM WSZELKIE SZKODY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK KORZYSTANIA Z TAKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT); (4) JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA ZE STRONY LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG REKLAMOWANYCH W STRONY LUB UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM; (5) MODYFIKACJA, USUWANIE LUB USUWANIE JAKICHKOLWIEK TREŚCI PRZESŁANYCH LUB ZAPISANYCH W WITRYNIE; LUB (6) JAKIEKOLWIEK KORZYSTANIE STRONY W OPARCIU O UMOWĘ, DELIKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚCIŚLNĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI STRONY FIRMY ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA JEST OCENA DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI JAKICHKOLWIEK OPINII, PORADY LUB INNYCH TREŚCI DOSTĘPNYCH W WITRYNIE LUB UZYSKANYCH Z POWIĄZANEJ WITRYNY LUB ZASOBÓW. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE BEZ OGRANICZEŃ DO WSZELKICH SZKÓD LUB OBRAŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEWŁAŚCIWOŚCI, BŁĘDU, POMINIĘCIA, PRZERWY, USUNIĘCIA, WADY, OPÓŹNIENIA DZIAŁANIA LUB TRANSMISJI, WIRUSA KOMPUTEROWEGO, USZKODZENIA PLIKÓW, AWARII LINII KOMUNIKACYJNEJ, AWARII SIECI LUB SYSTEMU UTRATA ZYSKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE, NIEUPRAWNIONY DOSTĘP, ZMIANA, UTRATA LUB WYKORZYSTANIE JAKICHKOLWIEK ZAPISÓW LUB DANYCH ORAZ WSZELKIE INNE STRATY MATERIAŁOWE LUB NIEMATERIALNE. W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ANI FIRMA ANI JEJ LICENCJODAWCY, DOSTAWCY LUB TRZECI DOSTAWCY TREŚCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ZNIEWAŻNE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE ZACHOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA WITRYNY. TWOIM ŚRODKIEM NA JAKIEKOLWIEK Z POWYŻSZYCH ROSZCZEŃ LUB SPORÓW Z FIRMĄ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.

TY I FIRMA ZGADZACIE SIĘ, ŻE WSZELKA PODSTAWA ROSZCZENIA WYNIKAJĄCA Z WITRYNY LUB Z NIĄ ZWIĄZANA MUSI ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA PODSTAWY POZWANIA LUB POWSTAWANIA POWSTANIA JEST TRWAŁE PRZEGASZONE. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DŁUGO TRWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ ANI WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, WSZYSTKO LUB CZĘŚĆ POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Odszkodowania

Zrekompensujesz i zabezpieczysz Strony Spółki przed wszelkimi grzywnami, karami, zobowiązaniami, stratami i innymi szkodami jakiegokolwiek rodzaju (w tym honorariami prawników i ekspertów) poniesionymi przez Strony Spółki i takie strony, oraz będziesz bronić Stron Spółki i takich stron przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z (1) naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków i Użytkowania; (2) naruszenie przez Ciebie Warunków zakupu; (4) oszustwo, którego się dopuściłeś, umyślne niewłaściwe postępowanie lub rażące zaniedbanie; lub (5) naruszenie przez Ciebie obowiązującego prawa lub praw strony trzeciej. Strony Spółki będą kontrolować obronę wszelkich roszczeń, do których może mieć zastosowanie niniejsze zabezpieczenie, i w żadnym przypadku nie będziesz rozstrzygał żadnych roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Stron Spółki.

Komunikacja elektroniczna

Kiedy korzystasz z Witryny lub wysyłasz wiadomości e-mail do Spółki, komunikujesz się ze Spółką drogą elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkiej komunikacji związanej z korzystaniem przez Ciebie z tej Strony. Firma będzie komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczanie powiadomień na tej Stronie. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja dostarczana Ci drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne, zgodnie z którymi taka komunikacja ma formę pisemną. Wszystkie powiadomienia od Spółki przeznaczone do otrzymania przez klienta będą uważane za doręczone i skuteczne w momencie wysłania na adres e-mail podany przez Ciebie na dowolnej Stronie internetowej Spółki.

Wpisy na stronie

Witryna może zapewniać użytkownikom możliwość wysyłania wiadomości pocztowych w Witrynie. Firma nie ma obowiązku przeglądania jakichkolwiek treści (w tym wszelkich wiadomości) zamieszczanych w Witrynie lub wysyłanych za jej pośrednictwem przez użytkowników i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności związanej z jakąkolwiek taką treścią. Firma może według własnego uznania monitorować, nie publikować ani usuwać takich treści.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe („Znaki”) wyświetlane w Witrynie stanowią własność Spółki lub jej licencjodawców, dostawców treści lub innych stron. Użytkownikom ani stronom działającym w ich imieniu nie wolno używać jakichkolwiek Znaków do jakichkolwiek celów, w tym między innymi do używania jako metatagów na innych stronach lub witrynach bez pisemnej zgody Spółki lub strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków. Nie możesz używać ramek ani technik i technologii kadrowania do dołączania treści zawartych w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Co więcej, nie możesz wykorzystywać żadnej zawartości Strony w jakichkolwiek metatagach lub innych technikach lub technologiach „ukrytego tekstu” bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Cała zawartość (w tym wszelkie programy) dostępna w Witrynie lub za jej pośrednictwem jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi obowiązującymi przepisami.

Roszczenia z tytułu naruszenia własności intelektualnej

Firma szanuje własność intelektualną innych osób i o to samo prosimy naszych użytkowników. Niniejszym informujemy, że Spółka przyjęła i rozsądnie wdrożyła politykę, która przewiduje zakończenie w odpowiednich okolicznościach użytkowników witryny internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, prosimy o przekazanie Agentowi ds. praw autorskich Spółki następujących informacji (aby powiadomienie było skuteczne, powiadomienie musi mieć formę pisemną i zostać dostarczone do nasz agent ds. praw autorskich):

 • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innego dobra własności intelektualnej;
 • opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według Ciebie została naruszona, lub, jeśli jednym powiadomieniem objętych jest wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej, reprezentatywną listę takich dzieł w tej witrynie;
 • identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo i który ma zostać usunięty lub do którego należy uniemożliwić dostęp, oraz opis miejsca, w którym znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawo, w Witrynie ;
 • Twój adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail;
 • oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przez prawo; I
 • oświadczenie złożone przez Ciebie pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w Twoim powiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Z agentem Spółki odpowiedzialnym za powiadamianie o roszczeniach dotyczących praw autorskich lub innych naruszeń własności intelektualnej można skontaktować się w następujący sposób:

E-mailem:

AROTSUKIT  TECHNOLOGY LIMITED
502 E 9th St, Des Moines, IA 50319

serwis@hauteify.store _

Firma może od czasu do czasu aktualizować te dane kontaktowe bez powiadamiania użytkownika. Aktualne dane kontaktowe zamieścimy na tej Stronie.

Obowiązywanie warunków po zakończeniu umowy

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków korzystania lub jakichkolwiek ogólnych zasad prawnych stanowiących inaczej, wszelkie postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, które nakładają lub rozważają dalsze zobowiązania na stronę, pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszych Warunków użytkowania.

Siła wyższa

Spółka będzie zwolniona z wykonywania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Korzystania lub Warunków Zakupu w zakresie, w jakim uniemożliwia lub opóźnia wykonanie, w całości lub w części, w wyniku zdarzenia lub ciągu zdarzeń spowodowanych lub wynikających z z (1) warunków pogodowych lub innych elementów natury lub siły wyższej, (2) aktów wojny, aktów terroryzmu, powstania, zamieszek, niepokojów społecznych lub buntu, (3) kwarantanny lub embarga, (4) strajków pracowniczych lub (5) inne przyczyny pozostające poza uzasadnioną kontrolą Spółki.

Ryzyko utraty

Przedmioty zakupione za pośrednictwem Witryny są wysyłane przez zewnętrznego przewoźnika zgodnie z umową wysyłkową. W rezultacie ryzyko utraty i tytuł prawny do takich przedmiotów przechodzą na Ciebie w momencie dostarczenia ich do przewoźnika.

Rozwiązywanie sporów

Korzystając z Witryny w jakikolwiek sposób, bezwarunkowo wyrażasz zgodę i zgadzasz się, że: (i) wszelkie spory, kontrowersje, różnice lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, w tym jej istnienie, ważność, interpretacja, wykonanie, naruszenie lub wypowiedzenie lub wszelkie spory dotyczące zobowiązań pozaumownych wynikających z nich lub z nimi związanych zostaną przekazane i ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL obowiązującym w momencie złożenia Zawiadomienia o Arbitrażu; (ii) prawem objętym niniejszą klauzulą ​​arbitrażową będzie prawo Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej („ Hongkong ”); (iii) miejscem arbitrażu będzie Hongkong; (iv) liczba arbitrów wynosi jeden i są wyznaczani przez Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w Hongkongu; oraz (v) postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim.

Ogólny

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania lub Warunków zakupu zostanie uznane za nieważne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, strony postanawiają, że sąd powinien dołożyć wszelkich starań, aby intencje stron zostały uwzględnione w postanowieniu , a warunek niewykonalny zostanie uznany za odrębny i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków korzystania lub Warunków zakupu. Nagłówki sekcji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie ograniczają zakresu ani zasięgu takiej sekcji. Niniejsze Warunki użytkowania lub Warunki zakupu oraz relacje między Tobą a Firmą będą podlegać prawu Hongkongu, w zakresie, w jakim nie jest ono uchylone lub niezgodne z prawem federalnym, bez względu na przepisy kolizyjne. W przypadku jakichkolwiek działań niepodlegających arbitrażowi, każdy z nas wyraża zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji sądu znajdującego się w Hongkongu.

Brak działań Spółki w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania lub Warunków zakupu przez Ciebie lub inne osoby nie zrzeka się prawa Spółki do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń. Jeśli jakakolwiek treść tej Witryny lub sposób korzystania z niej jest sprzeczny z prawem obowiązującym w miejscu, w którym się znajdujesz, oznacza to, że Witryna nie jest przeznaczona dla Ciebie i prosimy Cię, abyś nie korzystał z Witryny. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w Twojej jurysdykcji i przestrzeganie ich.

Firma nie gwarantuje, że podejmie działania w przypadku wszelkich naruszeń niniejszych Warunków użytkowania lub Warunków zakupu. O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach użytkowania lub Warunkach zakupu, niniejsze Warunki użytkowania lub Warunki zakupu nie będą beneficjentami będącymi osobami trzecimi.

Zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma może według własnego uznania modyfikować, dodawać lub usuwać dowolną część niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i w dowolny sposób, publikując zmienione Warunki użytkowania w Witrynie. W żadnym wypadku nie możesz zmieniać ani modyfikować niniejszych Warunków użytkowania. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie wszelkich zmian, jakie wprowadzamy w Warunkach użytkowania. Dalsze korzystanie z tej Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Warunkach użytkowania oznacza akceptację zmian.

Zadanie

Użytkownikowi nie wolno cedować niniejszych Warunków użytkowania ani Warunków zakupu (ani jakichkolwiek praw, korzyści lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków) z mocy prawa lub w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, która może zostać odrzucona według wyłącznego uznania Spółki. Wszelkie próby cesji niezgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Warunkami zakupu będą nieważne. Firma może scedować niniejsze Warunki użytkowania lub Warunki zakupu, w całości lub w części, na jakąkolwiek osobę trzecią, według własnego uznania.

Całość porozumienia i dopuszczalność

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a Firmą w odniesieniu do ich przedmiotu i zastępują wszelką wcześniejszą lub równoczesną komunikację i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy stronami w odniesieniu do takiego przedmiotu. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

W niektórych przypadkach zarówno niniejsze Warunki korzystania, jak i oddzielny dokument zawierający warunki dodatkowe mogą mieć zastosowanie do usługi lub produktu oferowanego za pośrednictwem tej Witryny („Warunki dodatkowe”). W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami użytkowania a Warunkami dodatkowymi, Warunki dodatkowe będą obowiązywać, chyba że Warunki dodatkowe wyraźnie stanowią inaczej.

Drukowana wersja niniejszych Warunków użytkowania będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na korzystaniu z tej witryny lub związanych z nią w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty i rejestry biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszych Warunków użytkowania lub tej Witryny, skontaktuj się z Działem Prawnym Spriteliving Limited, wysyłając wiadomość e-mail na  adres service@hauteify.store

Firma może od czasu do czasu aktualizować te dane kontaktowe bez powiadamiania użytkownika. Aktualne dane kontaktowe zamieścimy na tej Stronie.

Obowiązywanie warunków po zakończeniu umowy

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków korzystania lub jakichkolwiek ogólnych zasad prawnych stanowiących inaczej, wszelkie postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, które nakładają lub rozważają dalsze zobowiązania na stronę, pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszych Warunków użytkowania.

Siła wyższa

Spółka będzie zwolniona z wykonywania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Korzystania lub Warunków Zakupu w zakresie, w jakim uniemożliwia lub opóźnia wykonanie, w całości lub w części, w wyniku zdarzenia lub ciągu zdarzeń spowodowanych lub wynikających z z (1) warunków pogodowych lub innych elementów natury lub siły wyższej, (2) aktów wojny, aktów terroryzmu, powstania, zamieszek, niepokojów społecznych lub buntu, (3) kwarantanny lub embarga, (4) strajków pracowniczych lub (5) inne przyczyny pozostające poza uzasadnioną kontrolą Spółki.

Ryzyko utraty

Przedmioty zakupione za pośrednictwem Witryny są wysyłane przez zewnętrznego przewoźnika zgodnie z umową wysyłkową. W rezultacie ryzyko utraty i tytuł prawny do takich przedmiotów przechodzą na Ciebie w momencie dostarczenia ich do przewoźnika.

Rozwiązywanie sporów

Korzystając z Witryny w jakikolwiek sposób, bezwarunkowo wyrażasz zgodę i zgadzasz się, że: (i) wszelkie spory, kontrowersje, różnice lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, w tym jej istnienie, ważność, interpretacja, wykonanie, naruszenie lub wypowiedzenie lub wszelkie spory dotyczące zobowiązań pozaumownych wynikających z nich lub z nimi związanych zostaną przekazane i ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL obowiązującym w momencie złożenia Zawiadomienia o Arbitrażu; (ii) prawem objętym niniejszą klauzulą ​​arbitrażową będzie prawo Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej („ Hongkong ”); (iii) miejscem arbitrażu będzie Hongkong; (iv) liczba arbitrów wynosi jeden i są wyznaczani przez Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w Hongkongu; oraz (v) postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim.

Ogólny

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania lub Warunków zakupu zostanie uznane za nieważne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, strony postanawiają, że sąd powinien dołożyć wszelkich starań, aby intencje stron zostały uwzględnione w postanowieniu , a warunek niewykonalny zostanie uznany za odrębny i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków korzystania lub Warunków zakupu. Nagłówki sekcji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie ograniczają zakresu ani zasięgu takiej sekcji. Niniejsze Warunki użytkowania lub Warunki zakupu oraz relacje między Tobą a Firmą będą podlegać prawu Hongkongu, w zakresie, w jakim nie jest ono uchylone lub niezgodne z prawem federalnym, bez względu na przepisy kolizyjne. W przypadku jakichkolwiek działań niepodlegających arbitrażowi, każdy z nas wyraża zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji sądu znajdującego się w Hongkongu.

Brak działań Spółki w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania lub Warunków zakupu przez Ciebie lub inne osoby nie zrzeka się prawa Spółki do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń. Jeśli jakakolwiek treść tej Witryny lub sposób korzystania z niej jest sprzeczny z prawem obowiązującym w miejscu, w którym się znajdujesz, oznacza to, że Witryna nie jest przeznaczona dla Ciebie i prosimy Cię, abyś nie korzystał z Witryny. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w Twojej jurysdykcji i przestrzeganie ich.

Firma nie gwarantuje, że podejmie działania w przypadku wszelkich naruszeń niniejszych Warunków użytkowania lub Warunków zakupu. O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach użytkowania lub Warunkach zakupu, niniejsze Warunki użytkowania lub Warunki zakupu nie będą beneficjentami będącymi osobami trzecimi.

Zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma może według własnego uznania modyfikować, dodawać lub usuwać dowolną część niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i w dowolny sposób, publikując zmienione Warunki użytkowania w Witrynie. W żadnym wypadku nie możesz zmieniać ani modyfikować niniejszych Warunków użytkowania. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie wszelkich zmian, jakie wprowadzamy w Warunkach użytkowania. Dalsze korzystanie z tej Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Warunkach użytkowania oznacza akceptację zmian.

Zadanie

Użytkownikowi nie wolno cedować niniejszych Warunków użytkowania ani Warunków zakupu (ani jakichkolwiek praw, korzyści lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków) z mocy prawa lub w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, która może zostać odrzucona według wyłącznego uznania Spółki. Wszelkie próby cesji niezgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Warunkami zakupu będą nieważne. Firma może scedować niniejsze Warunki użytkowania lub Warunki zakupu, w całości lub w części, na jakąkolwiek osobę trzecią, według własnego uznania.

Całość porozumienia i dopuszczalność

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a Firmą w odniesieniu do ich przedmiotu i zastępują wszelką wcześniejszą lub równoczesną komunikację i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy stronami w odniesieniu do takiego przedmiotu. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

W niektórych przypadkach zarówno niniejsze Warunki korzystania, jak i oddzielny dokument zawierający warunki dodatkowe mogą mieć zastosowanie do usługi lub produktu oferowanego za pośrednictwem tej Witryny („Warunki dodatkowe”). W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami użytkowania a Warunkami dodatkowymi, Warunki dodatkowe będą obowiązywać, chyba że Warunki dodatkowe wyraźnie stanowią inaczej.

Drukowana wersja niniejszych Warunków użytkowania będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na korzystaniu z tej witryny lub związanych z nią w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty i rejestry biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszych Warunków użytkowania lub tej Witryny, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na  adres service@hauteify.store